Våre Verdier

Verdiene har innvirkning på hvordan vi utøver våre tjenester, og hva vi formidler.
Som organisasjon skal vi tydeliggjøre verdiene på en slik måte at de kan være en styrke
og inspirasjon ovenfor våre deltakere. Verdiene skal i tillegg hjelpe oss i våre valg ved etiske
dilemmaer og refleksjoner.

Valhalla Verksted AS skal ha som formål å bidra til at mennesker med behov for bistand gis
en mulighet til tilbud, som gir den enkelte personlig vekst- og utvikling.

Valhalla Verksted AS skal være en sentral aktør i forhold til utvikling av deltakerne.
Bedriften skal gi opplærings- og utviklingstilbud tilpasset den enkeltes utviklingspotensiale.

Dette formål søkes gjennomført innenfor rammebetingelser, som økonomi og organisasjonens samlede kompetanse. Bedriftens oppgaver løses gjennom faglig arbeid og samarbeid
med deltakerne.

Valhalla Verksted AS skal drive opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende virksomhet. Arbeidskraften skal rekrutteres blant arbeidssøkere med bistandsbehov som har fått sin evne
til å utføre inntektsgivende arbeid nedsatt. Eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket på grunn av enten sykdom, skade eller lyte, eller sosial mistilpassing.